• 21 sierpień 2017 00:00
Zarządzenie Nr. 41/0050/2017
Wójta Gminy Dzierzkowice
z dnia 21 sierpnia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzkowice.

          Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) - zarządzam co następuje:

 
§ 1

1.Ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Dzierzkowice:
- działka nr 1046 o powierzchni 0,42 ha położona w Dzierzkowicach-Woli na okres do 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
- działka nr 1465/2 o powierzchni 0,19 ha położona w Dzierzkowicach-Wolina okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

 
§ 2
 
Ogłoszenia o przetargu stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 3
 
1. Do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek opisanych w § 1, powołuje Komisję Przetargową w składzie:
 
1).Tomasz Ośka - Przewodniczący Komisji
2).Elżbieta Duda - członek Komisji
3) Elżbieta Bieniek - członek Komisji

 
§ 4
 
Zarządzenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń na okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Dzierzkowice, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dzierzkowice na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice.

 
§ 5
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 
§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.