Aktualności Apel w/s zmian w gospodarce śmieciowej
  • 10 marzec 2021 11:17

Rady Gminy Dzierzkowice apeluje o pilną zmianę przepisów, dotyczących gospodarki śmieciowej. Zdaniem radnym brak nowych regulacji może spowodować, że część mieszkańców będzie unikać płacenia coraz wyższych stawek za odbiór i zagospodarowanie śmieci, pojawią się dodatkowe koszty egzekucji tych należności, a niektóre postępowania egzekucyjne mogą okazać się nieskuteczne.Stanowisko, przyjęte podczas sesji we wtorek 9 marca, jest wyrazem poparcia głosu wielu samorządów w Polsce, które zwracają uwagę na drastycznie rosnące i sięgające granicy akceptacji społecznej, koszty systemu gospodarowania odpadami. Według samorządowców przyczyną takiej sytuacji jest nie tylko rosnąca ilość śmieci wytwarzanych przez mieszkańców, ale przede wszystkim wzrost kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Zdaniem autorów apelu w ostatnich latach konkurencja wśród firm, odbierających odpady jest niewielka, a wpływ na to mają zmiany przepisów i rosnące wymagania, jakie muszą spełnić przedsiębiorcy prowadzący tego typu działalność. Nowe firmy, które mogłyby świadczyć tego typu usługi nie powstają, a monopolistyczne praktyki tylko utrwalają taki stan rzeczy. - Zwracamy uwagę na znaczny wzrost, na przestrzeni ostatnich kilku lat, opłat za składowanie odpadów na składowiskach, w tym opłat środowiskowych. One przecież w bezpośredni sposób przekładają się na koszty funkcjonowania całego systemu i wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców - czytamy w stanowisku radnych.

Dlatego samorządowcy apelują o wprowadzenie zmian w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz przyznaniu szerszych kompetencji samorządom lokalnym, choćby w sprawie ustalania częstotliwości odbioru odpadów. Na przykład wprowadzona niedawno konieczność dwukrotnego wywozu śmieci w okresie od kwietnia do października, w przypadku gminy Dzierzkowice jest nieuzasadniona, a dla wielu mieszkańców wręcz niezrozumiała.

Apel dotyczy również nowelizacji innych przepisów, dotyczących m.in.:
- uzależnienia wysokości opłaty śmieciowej od ilości faktycznie wytworzonych odpadów,
- wprowadzenia systemu kaucyjnego bądź skupu odpadów bezpośrednio przeznaczonych do recyklingu,
- odpowiedzialności producentów towarów wprowadzanych na rynek za opakowania
- wprowadzenia możliwości prawnej odbioru odpadów komunalnych z innej gminy na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
- ograniczenia kosztów ponoszonych przez gminy lub zapewnienie dedykowanego finansowania systemu, by opłata dla mieszkańca mogła być niższa, ponieważ mimo wzrostu ilości i jakości odpadów segregowanych, opłata za ich zagospodarowanie rośnie, a to odstrasza odbiorców od prawidłowej segregacji śmieci.

Adresatami apelu są parlamentarzyści Ziemi Lubelskiej, wojewoda i marszałek województwa oraz starosta kraśnicki. Rada Gminy Dzierzkowice przekaże swoje stanowisko także wójtom i burmistrzom innych gmin z prośbą o poparcie lub podjęcie podobnych działań, których efektem może być zmiana przepisów, dotyczących gospodarki śmieciowej. Więcej na:http://ias24.eu