2018-09-12 15:56:31
 
INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach
 
 
o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy.
 
Na podstawie art. 178 § 9 i 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 poz. 754 z późn. zm.) podaje się do wiadomości publicznej skład Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach.
 
 
Przewodniczący:  Sławomir Cielepała zam. Dzierzkowice-Podwody
                                                  
Zastępca Przewodniczącego: Stanisław Adam Czarnota zam. Dzierzkowice-Zastawie
 
Członkowie:
 1.  Marcin Dudek                       zam. Dzierzkowice - Zastawie
 2.  Iwona Majewska                   zam. Ludmiłówka
 3.  Anna Maksim                        zam. Terpentyna
 4.  Tomasz Ośka                        zam. Wyżnianka - Kolonia
 5.  Mariola Sylwia Rej                 zam. Wyżnica - Kolonia
 6.  Grażyna Wiesława Serafin      zam. Dzierzkowice - Góry
 7.  Anna Stylińska - Dudek          zam. Dzierzkowice - Wola
 
 
Siedziba komisji:
Urząd Gminy Dzierzkowice
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, I piętro, pok. nr 4
Tel. 81 822-10-06
Fax. 81 822-15-00
 
  
Komisja ustala, że czynności związane z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Dzierzkowice oraz rejestracją kandydatów na Wójta Gminy Dzierzkowice będą prowadzone w następujących terminach:
 
 1. 13 września 2018r.                        od godz. 700 do godz. 1500
 2. 14 września 2018r.                        od godz. 700 do godz. 1500
 3. 15 września 2018r.                         od godz. 1000 do godz. 1500
 4. 17 września 2018r.                        od godz. 700 do godz. 2400
 5. 18 września 2018r.                         od godz. 800 do godz. 1600
 6. 19 września 2018r.                         od godz. 700 do godz. 1500
 7. 20 września 2018r.                         od godz. 700 do godz. 1500
 8. 21 września 2018r.                         od godz. 700 do godz. 1500
 9. 24 września 2018r.                        od godz. 700 do godz. 1500
 10. 25 września 2018r.                        od godz. 800 do godz. 1600
 11. 26 września 2018r.                        od godz. 700 do godz. 2400
Załączniki


Opis
Informacja pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-09-12 15:54:31
Uchwała Nr 2/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach
z dnia 12 września 2018r.
 
 
w sprawie: wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji.
 
 
Na podstawie na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018, poz.754  z późn. zm.), § 3 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Stwierdza się wybór p. Stanisław Adam Czarnota na zastępcę przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki


Opis
Uchwała nr 2 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-09-12 15:52:59
Uchwała Nr 1/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach
z dnia 12 września 2018r.
 
 
w sprawie: wyboru przewodniczącego Komisji.
 
 
Na podstawie na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r., poz. 754 z późn. zm.), § 3 ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
 
Stwierdza się wybór p. Sławomir Cielepała na przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Dzierzkowicach.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki


Opis
Uchwała nr 1 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-09-11 11:32:19
POSTANOWIENIE 
Komisarza Wyborczego w Lublinie II 
z dnia 10 września 2018 r. 
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komi
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
arządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie II postanawia co następuje:
 
§ 1.
 
Zwołuję pierwsze posiedzenia powiatowych, miejskich, gminnych komisji wyborczych z obszaru właściwości na dzień 12 września 2018 r. o godz. 15.00 w siedzibach komisji.
 
§ 2.

Organizację posiedzeń zapewniają organy obsługujące i gwarantujące techniczno-materialne warunki pracy właściwych komisji. 
 
§ 3.
 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Pełniący funkcję Komisarza Wyborczego
w Lublinie II 
Komisarz Wyborczy w Lublinie I

Marcin Piotr Chałupka
Załączniki


Opis
Posiedzenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-09-11 00:00:00
POSTANOWIENIE 
Komisarza Wyborczego w Lublinie II 
z dnia 10 września 2018 r. 
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych 
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
arządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 
Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie II postanawia co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Janowie Lubelskim, w Kraśniku, w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 2.
 
§ 2.

Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie powiatów, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 3 do nr 19. 
 
§ 3.

1. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Lublinie II. 
2. Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie. 

 
§ 4.
 
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
Pełniący funkcję Komisarza Wyborczego
w Lublinie II 
Komisarz Wyborczy w Lublinie I

Marcin Piotr Chałupka
Załączniki


Opis
Postanowienie pobierz
Załącznik nr 6 pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-09-10 13:49:31
Informacja w sprawie przyjmowania 
zgłoszeń na członków 
Obwodowych Komisji Wyborczych
 
 
Informuję, że zgłoszenia kandydatów na:
 • członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w  obwodzie
 • członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
 
będą przyjmowane do 21 września 2018r., (piątek) w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Dzierzkowice.
 
                                                                                                                                                         
W załączeniu:
 1. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
 2. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie 
Załączniki


Opis
zgłoszenie komisja ds. przeprowadzenia głosowania pobierz
zgłoszenia komisja ds. ustalenia wyników głosowania pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-08-27 12:18:29
Załączniki


Opis
Obwieszczenie pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności
2018-03-16 13:17:28
UCHWAŁA NR /191/2018
RADY GMINY DZIERZKOWICE
z dnia 9 marca 2018r.
 
w sprawie: podziału Gminy Dzierzkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 
 
Na podstawie art. 419 § 2 i 4, art. 420 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2017r., poz. 15 z późn.zm.) i art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) Rada Gminy Dzierzkowice działając na wniosek Wójta Gminy Dzierzkowice, uchwala co następuje:

 
§1

Dokonuje się podziału Gminy Dzierzkowice na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubelskiemu i Komisarzowi Wyborczemu  w Lublinie.
 
§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dzierzkowice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dzierzkowice i sołectwach.
 
§4

Na ustalenia Rady Gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lublinie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.
 
§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzkowice.
 
§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Załączniki


Opis
Podziału Gminy Dzierzkowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu pobierz
Więcej - reszta treści dotyczących aktualności

strony:

<- | 1 | 2 | 3 | ->

Wybierz poprzedni miesiąc październik 2018 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

 

 

335307326318322308330320305311317

 

 

 

 

© URZĄD GMINY DZIERZKOWICE
Terpentyna 1, 23-251 Dzierzkowice, tel. (081)822-10-06, fax. (081)822-15-00, e-mail: urzadgminy@dzierzkowice.pl
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]